Dofinansowanie „Moja Woda” co warto wiedzieć o programie? | doborpompy.pl

Dofinansowanie „Moja Woda” co warto wiedzieć o programie?

Program MOJA WODA realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w okresie od 1.06.2020 do 30.06.2024. Jego założeniem jest przeprowadzenie ok 20 tysięcy inwestycji w zakresie małej retencji służącej gospodarstwom domowym, a celem programu jest zagospodarowanie 1 mln m3/wody opadowej rocznie. Całkowity budżet programu wynosi do 100 000 000 zł.

Wysokość dofinansowania?

Dofinansowanie przekazywane jest w formie bezzwrotnej dotacji. Wartość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja Woda.

Warunki programu?

Zadaniem programu jest wsparcie przedsięwzięć tzw. małej retencji, prowadzącej do zatrzymywania i wykorzystania wody opadowej oraz roztopowej w obrębie posesji przy budynkach jednorodzinnych.Zgromadzone wody w efekcie nie mogą być odprowadzana poza teren nieruchomości tym samym nie możemy oprowadzać wody deszczowej i opadowej do:

 • kanalizacji bytowo-gospodarczej,
 • kanalizacji deszczowej,
 • kanalizacji ogólnospławnej,
 • rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości,
 • na teren sąsiadów,
 • na ulice, place itp.

Dodatkowe warunki programu:

 • Zakres rzeczowy objęty wnioskiem o dofinansowanie nie może być przedmiotem dofinansowania w innym rozpatrywanym lub zaakceptowanym wniosku, w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda”, ani jakiegokolwiek innego programu NFOŚiGW i WFOŚiGW.
 • Dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia lub elementy przedsięwzięcia sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, którego sumaryczna kwota dofinansowania ze wszystkich źródeł przekracza 100% kosztów kwalifikowanych.
 • Dofinansowanie może być udzielone Beneficjentom pod warunkiem, że instalacje objęte przedsięwzięciem oraz zatrzymana woda opadowa, nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej.
 • Realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa, posiadaniem właściwych decyzji administracyjnych, jeżeli przepisy prawa nakładają konieczność uzyskania takich decyzji, a zastosowane urządzenia i materiały muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim.
 • Okres trwałości przedsięwzięcia wynosi 3 lata od daty jego zakończenia. Gdzie za datę zakończenia przedsięwzięcia rozumiemy datę podpisania protokołu odbioru końcowego przez Beneficjenta i Wykonawcę przedsięwzięcia.

Koszty kwalifikowane, czyli na co dofinansowanie?

Na koszty kwalifikowane składa się zakup, montaż, budowa, uruchomienie oraz instalacja takich urządzeń jak:

 1. przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego; podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;
 2. instalacji rozsączającej,
 3. zbiornik retencyjny nadziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny
  • otwarty o pojemności od 2m3
  • zamknięty o pojemności od 1m3 (min. 2 szt.)
 4. zbiornik retencyjny podziemny, zamknięty, szczelny lub infiltracyjny o pojemności od 2m3
 5. elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Dodatkowe koszty związane np. z dokumentacją, projektem instalacji czy uzyskaniem pozwolenia budowlanego nie podlegają dofinansowaniu i nie możemy ich ująć w zestawieniu kosztów.

POZWOLENIE NA BUDOWĘ: Zbiornik na deszczówkę nie został wymieniony wśród inwestycji, które nie wymagają pozwolenia na budowę. W przypadku dobudowania zbiornika po wzniesieniu budynku lub gdy stanowi on samodzielny obiekt budowlany znajdujący się na nieruchomości niezabudowanej budynkiem mieszkalnym, należy uzyskać pozwolenia na jego budowę.
Przy nowych inwestycjach gdy zbiornik na wodę opadową i rozplotową powstaje jednocześnie z budową nieruchomości, której ma służyć, jest objęty pozwoleniem na budowę tego budynku.

Info: Aktualnie trwają prace nad ustawą antysuszową, na mocy której zbiorniki na wodę deszczową o pojemności mniejszej bądź równej 10m3 będę podlegały wyłączenie pod zgłoszenie na budowę, podobnie jak ma to miejsce w przypadku zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamba).


Sposób składania wniosków?

Wnioski można składać od 1 lipca 2020 roku, przy czym okres kwalifikowania kosztów rozpoczyna się już od 1.06.2020 i trwać będzie do 30.06.2020r. Wnioski właścicieli nieruchomości należy kierować do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej których mamy aktualnie 16:

https://www.nfosigw.gov.pl/kontakt/inne-organizacje/wfosigw

 1. Wnioski można składać elektronicznie w „Portalu Beneficjenta” gdzie należy uprzednio założyć i aktywować konto.
 2. Należy wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dotację dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć mających na celu zwiększenie retencji wody opadowej i roztopowej ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW dostępny po zalogowaniu w Portalu Beneficjenta. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
 3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w Portalu Beneficjenta.
 4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku, czytelnie podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku, do siedziby Funduszu lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Biura Funduszu lub Wydziału Zamiejscowego, w zależności od miejsca lokalizacji nieruchomości, na której realizowane będzie przedsięwzięcie.
 5. Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną w dokumencie.
 6. Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i złożono w Biurze Funduszu ich podpisaną papierową wersję (z tożsamą sumą kontrolną).

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Funduszu papierowej wersji wniosku.
Zarówno o przyznaniu jak i odmowie przyznania dofinansowania wnioskodawca jest informowany w formie pisemnej.

Rozliczenie kosztów?

Beneficjenci Programu Priorytetowego „Moja Woda” po otrzymaniu z Funduszu informacji potwierdzającej przyznanie dofinansowania (pismo), muszą dodatkowo dostarczyć:

a) Oryginały faktur, rachunków lub innych równoważnych dokumentów księgowych wraz z dowodami zapłaty, jeśli płatność nie była dokonana gotówka;

b) Protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania poświadczony za zgodność z oryginałem, wymagany w rozliczeniu wówczas, gdy zakupione elementy montuje firma;

c) Oświadczenie Beneficjenta o samodzielnym montażu instalacji, wymagane w rozliczeniu wówczas, gdy zakupione elementy Beneficjent montuje samodzielnie;

d) Zapotrzebowanie na wypłatę ze środków WFOŚiGW, wymagane do uruchomienia wypłaty środków;

e) Dokumentację fotograficzną obrazującą poszczególne etapy realizowanego przedsięwzięcia.