Informacje ogólne dla instalacji sanitarnych | doborpompy.pl

Informacje ogólne dla instalacji sanitarnych

Odprowadzanie ścieków jest jednym z najstarszych problemów, z jakim ludzie zmagają się od czasów stworzenia wspólnych osad. Jest to temat szczególnie ważny w rozwoju obszarów miejskich, zarówno w starożytności jak i współcześnie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozróżniamy dwa rodzaje odprowadzania ścieków:

  • ścieki z miejsc wypływu znajdujące się powyżej miejscowego poziomu spiętrzania – za który przyjmuje się zazwyczaj poziom ulicy – czyli te które mogą być odprowadzane do kanalizacji przy wykorzystaniu naturalnego spadku;
  • ścieki z miejsc wypływu, poniżej poziomu spiętrzania tj: garaże, piwnice czy zbiorniki podziemne.

To właśnie do tego rodzaju instalacji stworzyliśmy szerokie portfolio rozwiązań zapewniających komfortowe i bezpieczne odprowadzenie ścieków do kanalizacji zbiorczej lub oczyszczalni ścieków.

Dla prawidłowej pracy pomp należy na wstępie spełnić wymagania stawiane instalacją sanitarnym opisane m.in. w polskiej normie PN-EN 12050 oraz PN-EN12056 – Instalacje kanalizacyjne dla budynków i działek. Jednym z nim jest zapewnienie wymaganych minimalnych średnic rurociągu tłocznego.

Transport ścieków zgodnie z PN-EN12050 oraz PN-EN12056. Minimalne średnice rurociągu tłocznego:

  • Urządzenia do przetłaczania ścieków bez rozdrabniania = DN 80 mm
  • Urządzenia do przetłaczania ścieków z rozdrabniaczem = DN 32 mm
  • Urządzenia do przetłaczania ścieków bez zawartości fekaliów = DN 32 mm
  • Rurociągi dopływowe należy układać ze spadkiem (minimum 1:50)

Tym samym dla ścieków zawierających fekalia wymagana średnica rurociągu tłocznego powinna być nie mniejsza niż 80 mm. Stąd odprowadzenie ścieków z misy ustępowej realizowane jest przez przyłącze o średnicy 100 mm jako rynkowy standard. Jednakże w przypadku zastosowania urządzenia rozdrabniającego, średnicę tę można zredukować do wymiaru 32mm.

Pozostałe ścieki bez zawartości fekaliów jak np. woda deszczowa mogą być przetłaczane z wykorzystaniem rurociągu o średnicy nie mniejszej niż 32 mm

Przy planowaniu oraz wykonaniu instalacji odprowadzania wody brudnej i ścieków należy zwrócić uwagę m.in. na następujące szczegóły:

  • Urządzenia przetłaczające, pod względem wydajności, powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby przy przepisowych średnicach przewodów tłocznych zagwarantowana była minimalna prędkość przepływu równa 0,7 m/s.

Zachowanie minimalnych prędkości przepływu zabezpieczy instalację rurową przez zaleganiem i zaklejaniem się przez składniki obecne w ściekach. Jest to tzw. minimalny przepływ, zapewniający samooczyszczanie się instalacji rurowej.