Pompy do ścieków - Pompy do Wody Ściekowej

Pompy do ścieków

Pompy do ścieków to rodzaj pomp do tłoczenia wody brudnej zawierającej zanieczyszczenia stałe na przykład fekalia. Ich budowa i poszczególne elementy są przystosowane do pracy z kwaśnym medium z obecnością ciał długowłóknistych. Konstruuje się je z bardzo trwałych materiałów zapewniających wydłużoną eksploatację i bezawaryjność.

Czym są ścieki z gospodarstw domowych?

Ścieki z gospodarstw domowych są mieszanką wody pitnej, substancji organicznych i nieorganicznych w formie stałej i rozpuszczonej. Substancjami występującymi w ściekach z gospodarstw domowych są przede wszystkim: fekalia, włosy, odpady spożywcze, środki czyszczące i piorące, chemikalia, papier, ścierki oraz piasek (np. w systemach mieszanych ze względu na wymywanie go przez wodę deszczową). Doświadczenie wskazuje jednak, że ze względu na niewiedzę lub nieprzestrzeganie zaleceń, do ścieków wprowadzane są wszelkie odpady, które muszą zostać następnie odprowadzone przez instalację ściekową.

Poniższe substancje nie powinny jednak dostać się do ścieków z gospodarstw domowych, gdyż w przeciwnym razie istnieje prawdopodobieństwo uszkodzenia instalacji i dalej sieci kanalizacyjnej:

 • odpady o dużych rozmiarach, jak odpady z gospodarstw domowych
 • składniki ciał stałych jak piasek, popiół, skorupy
 • domowe organiczne odpady stałe jak resztki warzyw, obierki, kości itp.
  strzępy materiałów, damskie artykuły higieniczne
 • substancje, które stanowią zagrożenie (np. rozpuszczalniki agresywne chemicznie)

Odprowadzanie ścieków jest jednym z najstarszych problemów, z jakim ludzie zmagają się od czasów stworzenia wspólnych osad. Jest to temat szczególnie ważny w rozwoju obszarów miejskich, zarówno w starożytności jak i współcześnie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozróżniamy dwa rodzaje odprowadzania ścieków:

 • ścieki z miejsc wypływu znajdujące się powyżej miejscowego poziomu spiętrzania – za który przyjmuje się zazwyczaj poziom ulicy – czyli te które mogą być odprowadzane do kanalizacji przy wykorzystaniu naturalnego spadku;
 • ścieki z miejsc wypływu, poniżej poziomu spiętrzania tj: garaże, piwnice czy zbiorniki podziemne.

To właśnie do tego rodzaju instalacji stworzyliśmy szerokie portfolio rozwiązań zapewniających komfortowe i bezpieczne odprowadzenie ścieków do kanalizacji zbiorczej lub oczyszczalni ścieków.

Pompy do ścieków z rozdrabniaczem

Dla prawidłowej pracy pomp należy na wstępie spełnić wymagania stawiane instalacją sanitarnym opisane m.in. w polskiej normie PN-EN 12050 oraz PN-EN12056 – Instalacje kanalizacyjne dla budynków i działek. Jednym z nim jest zapewnienie wymaganych minimalnych średnic rurociągu tłocznego.

Transport ścieków zgodnie z PN-EN12050 oraz PN-EN12056. Minimalne średnice rurociągu tłocznego:

 • Urządzenia do przetłaczania ścieków bez rozdrabniania = DN 80 mm
 • Urządzenia do przetłaczania ścieków z rozdrabniaczem = DN 32 mm
 • Urządzenia do przetłaczania ścieków bez zawartości fekaliów = DN 32 mm
 • Rurociągi dopływowe należy układać ze spadkiem (minimum 1:50)

Tym samym dla ścieków zawierających fekalia wymagana średnica rurociągu tłocznego powinna być nie mniejsza niż 80 mm. Stąd odprowadzenie ścieków z misy ustępowej realizowane jest przez przyłącze o średnicy 100 mm jako rynkowy standard. Jednakże w przypadku zastosowania urządzenia rozdrabniającego, średnicę tę można zredukować do wymiaru 32mm.

Pozostałe ścieki bez zawartości fekaliów jak np. woda deszczowa mogą być przetłaczane z wykorzystaniem rurociągu o średnicy nie mniejszej niż 32 mm

Przy planowaniu oraz wykonaniu instalacji odprowadzania wody brudnej i ścieków należy zwrócić uwagę m.in. na następujące szczegóły:

 • Urządzenia przetłaczające, pod względem wydajności, powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby przy przepisowych średnicach przewodów tłocznych zagwarantowana była minimalna prędkość przepływu równa 0,7 m/s.

Zachowanie minimalnych prędkości przepływu zabezpieczy instalację rurową przez zaleganiem i zaklejaniem się przez składniki obecne w ściekach. Jest to tzw. minimalny przepływ, zapewniający samooczyszczanie się instalacji rurowej.