Polityka prywatności | Dobór pompy

Polityka prywatności

Oświadczenie o Ochronie Danych Osobowych
Wilo Polska Sp. z o.o.

Wilo Polska traktuje ochronę danych niezwykle poważnie. Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie użytkowników stron internetowych, których Wilo Polska jest właścicielem, jakie ich dane i w jakim celu przetwarzamy. W szczególności, niniejszy dokument zawiera:

A. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych
B. Przetwarzanie danych przez naszą stronę internetową
C. Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą

A. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

I. Nazwa i adres administratora danych osobowych
W związku z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO) oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w państwach członkowskich oraz innymi obowiązującymi przepisami, Administratorem danych osobowych jest:

Wilo Polska Sp. z o.o.
ul. Jedności 5
05-506 Lesznowola

Nr. tel.: T +48 22 702 61 61
E-mail:
wilo.pl@wilo.com
Strona: www.wilo.pl

Administrator danych osobowych wyznaczył osobę do kontaktów w sprawach ochrony danych osobowych w Wilo Polska Sp. z o.o., z którą można się kontaktować na adres e-mail: odo.pl@wilo.com

II. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych
1. Zakres przetwarzania danych osobowych
Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapewnienia funkcjonowania strony internetowej, jej zawartości i usług. Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika wyłącznie po uzyskaniu jego zgody. Wyjątek stanowią przypadki, gdy niemożliwe jest uzyskanie zgody użytkownika z przyczyn obiektywnych, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez przepisy prawa.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Artykuł 6 (1) lit. (a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) stanowi podstawę prawną w przypadku, gdy uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych osobowych.

Artykuł 6 (1) lit. (b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych wymaganych w celu wykonania umowy, której osoba, której dane dotyczą, jest stroną. Dotyczy to również czynności przetwarzania danych, które są niezbędne w celu wprowadzenia w życie środków poprzedzających zawarcie umowy.

Artykuł 6 (1) lit. (c) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) stanowi podstawę prawną w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na naszej firmie jako administratorze danych.

Artykuł 6 (1) lit. (d) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) stanowi podstawę prawną w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.

Artykuł 6 (1) lit. (f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) stanowi podstawę prawną w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

3. Usuwanie danych oraz okres ich przechowywania
Dane osobowe osoby, której one dotyczą są usuwane lub blokowane niezwłocznie, gdy cel, dla którego były one przechowywane zostanie zrealizowany. Przechowywanie danych przez dłuższy okres jest możliwe, jeżeli prawodawca europejski lub krajowy przewidział taką możliwość w odpowiednim rozporządzeniu lub innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa wiążących administratora danych. Dane są również usuwane lub blokowane po upływie ustawowego okresu przechowywania, chyba że istnieje wymóg retencji danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

B. Przetwarzanie danych przez naszą stronę internetową

I. Udostępnianie strony internetowej oraz generowanie plików rejestru zdarzeń
1. Opis i zakres przetwarzania danych
Nasz system automatycznie gromadzi dane i informacje z urządzenia uzyskującego dostęp do witryny przy każdej jej odsłonie przez osobę odwiedzającą. Gromadzone są następujące dane:

 • Typ i wersja używanej przeglądarki
 • System operacyjny użytkownika
 • Dostawca usług internetowych użytkownika
 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina dostępu
 • Strony internetowe, z których użytkownik został przekierowany na naszą stronę internetową
 • Strony internetowe odwiedzone przez użytkownika za pośrednictwem naszej strony
 • Czas, jaki użytkownik spędził na stronie
 • Kraj pochodzenia użytkownika
 • Preferowany język użytkownika
 • Czas pierwszej i ostatniej (najnowszej) wizyty użytkownika

Te dane są również zapisywane w plikach dziennika zdarzeń naszego systemu. Nie przechowujemy tych danych razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną dla tymczasowego przechowywania danych oraz plików dziennika zdarzeń jest art. 6 (1) lit. (f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

3. Cel przetwarzania danych
Tymczasowe przechowywanie adresu IP w naszym systemie jest niezbędne w celu dostarczenia zawartości strony do urządzenia użytkownika. W związku z tym, adres IP użytkownika przechowywany jest przez czas trwania sesji.
Przechowywanie danych w plikach dziennika zdarzeń służy zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej. Dane te są również wykorzystywane do optymalizacji strony internetowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.
Powyższe cele stanowią nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6(1) lit. (f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

4. Okres przechowywania danych
Dane osobowe są usuwane niezwłocznie, gdy cel, dla którego były one przechowywane zostanie zrealizowany. W przypadku, gdy dane gromadzone są w celu dostarczenia treści strony internetowej, dane są usuwane niezwłocznie, gdy dana sesja zakończy się.

W przypadku, gdy dane są przechowywane w plikach dziennika zdarzeń, usunięcie danych następuje po maksymalnie 14 dniach. W pewnych okolicznościach, dane mogą być przechowywane przez dłuższy okres czasu. W tym przypadku, adresy IP użytkownika są usuwane lub skracane, co oznacza, że powiązanie ich z odwiedzającym użytkownikiem nie już możliwe.

5. Prawo do wniesienia sprzeciwu
Gromadzenie danych w celu udostępniania strony internetowej oraz przechowywanie danych w plikach dziennika zdarzeń jest niezbędne do działania strony internetowej. Oznacza to, że użytkownicy nie mogą wnieść sprzeciwu wobec takiego gromadzenia i przechowywania danych.

II. Wykorzystanie plików cookie
1. Opis i zakres przetwarzania danych
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie operacyjnym na komputerze użytkownika. Gdy użytkownik odwiedza stronę internetową, pliki cookie mogą być umieszczane lokalnie, na urządzeniu użytkownika. Taki plik cookie zawiera ciąg znaków, który jest unikalnym kodem identyfikacyjnym przeglądarki, która zostanie rozpoznana przy następnej wizycie na stronie internetowej.

Wykorzystujemy pliki cookie, aby nasza strona była bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre jej elementy wymagają, aby przeglądarka, przy użyciu której odwiedzono stronę, mogła być nadal rozpoznawalna po opuszczeniu naszej strony.
Pliki cookie przechowują i przesyłają następujące dane:

 • Przedmioty w koszyku zakupów
 • Informacje o logowaniu
 • Informacje o czacie
 • Mechanizmy bezpieczeństwa dla formularzy (XSRF)
 • Elementy listy życzeń
 • Narzędzie analityczne Matomo (wcześniej znane jako Piwik)
 • Integracja z OpenStreetMaps
 • Dane Universal Messenger dotyczące strony internetowej skoncentrowanej na grupie docelowej

Nasza strona internetowa wykorzystuje również pliki cookie, które umożliwiają analizę poruszania się użytkownika po stronie i korzystania z niej.
Możliwe jest przesyłanie następujących danych:

 • Hasła wprowadzone w wyszukiwarce
 • Odsłony stronyKorzystanie z funkcji strony

Zgromadzone dane użytkownika są pseudonimizowane metodami technicznymi. W konsekwencji, nie jest już możliwe powiązanie ich z odwiedzającym użytkownikiem. Dane nie są łączone z żadnymi innymi danymi osobowymi użytkownika.

Użytkownicy odwiedzający stronę internetową informowani są o wykorzystywaniu plików cookie za pomocą banera, który odnosi się również do niniejszego oświadczenia o ochronie danych oraz o tym, w jaki sposób można zapobiec umieszczaniu plików cookie przez wprowadzenie zmian w ustawieniach przeglądarki.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych z użyciem plików cookie stanowi art. 6 (1) lit. (f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

3. Cel przetwarzania danych
Celem stosowania niezbędnych plików cookie jest uczynienie strony internetowej bardziej przyjazną dla użytkownika. W przypadku, gdy pliki cookie zostaną wyłączone, niektóre funkcje strony mogą nie być dostępne. Funkcje te zależą od możliwości rozpoznania przeglądarki po opuszczeniu strony internetowej.

Dane użytkownika gromadzone przez niezbędne pliki cookie nie są wykorzystywane do generowania profili użytkowników.

Powyższe cele stanowią nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6(1) lit. (f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

Analityczne pliki cookie są stosowane wyłącznie w celu poprawy jakości naszej strony internetowej i jej treści. Analityczne pliki cookie dostarczają nam informacji o tym, w jaki sposób strona jest używana oraz w jaki sposób możemy ulepszać nasze usługi.

4. Okres przechowywania danych
Pliki cookie, które już zostały umieszczone, można usunąć w dowolnym momencie. Czynność tę można również ustawić jako automatyczną. W przypadku, gdy użytkownik wyłączy pliki cookie, niektóre funkcje strony mogą nie być dostępne.

5. Prawo do wniesienia sprzeciwu
Komputer użytkownika przechowuje i przesyła pliki cookie do naszej strony internetowej. Oznacza to, że nasi użytkownicy mają pełną kontrolę nad stosowaniem plików cookie. Użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Pliki cookie, które już zostały umieszczone, można usunąć w dowolnym momencie. Czynność tę można również ustawić jako automatyczną. W przypadku, gdy użytkownik wyłączy pliki cookie, niektóre funkcje strony mogą nie być dostępne.

III. Wykorzystanie usługi Google Tag Manager

Nasza strona internetowa korzysta z usługi Google Tag Manager. Usługa ta umożliwia zarządzanie znacznikami strony internetowej za pośrednictwem interfejsu. Dotyczy ona wyłącznie znaczników, co oznacza, że nie wykorzystuje się żadnych plików cookie ani nie gromadzi danych osobowych. Narzędzie uruchamia inne znaczniki, które mogą z kolei gromadzić dane. W przypadku dokonania deaktywacji na poziomie domeny lub pliku cookie, będzie ona dotyczyć wszystkich znaczników śledzących w takim zakresie, w jakim zostały one zastosowane w Google Tag Manager.

IV. Wykorzystanie ramek iFrames

1. Opis i zakres przetwarzania danych
Na niektórych stronach stosujemy tzw. ramki pływające (iFrames). Jest to element kodu HTML osadzony na stronie jako ramka służąca do strukturyzowania treści. Dzięki ramkom iFrames możemy integrować na naszej stronie treści innych dostawców.

Gdy ramka iFrame jest wyświetlana na naszej stronie, adres IP użytkownika przesyłany jest do osoby trzeciej, której ramka została osadzona w naszej witrynie. Podczas ładowania ramki, jej dostawca może gromadzić i przetwarzać dodatkowe informacje (w tym dane osobowe). Nie można wykluczyć możliwości, że dane te są również przesyłane do serwera znajdującego się w innym kraju. Nie mamy wpływu na to czy oraz które dane osobowe są gromadzone przez stronę trzecią – usługodawcę. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych w związku z usługami świadczonymi przez strony trzecie można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych poszczególnych usługodawców.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawę prawną stosowania ramek iFrames stanowi art. 6 (1) lit. (f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
Nasz uzasadniony interes polega na podnoszeniu atrakcyjności i użyteczności witryny dla osób odwiedzających.

3. Cel przetwarzania danych
Celem stosowania ramek iFrames jest uczynienie naszej strony internetowej bardziej atrakcyjną dla użytkownika poprzez zapewnienie prostej i przyjaznej struktury treści. Zastosowanie ramek pozwala także na redukcję czasu ładowania treści poprzez transfer mniejszej ilości danych oraz umożliwia niezależne przewijanie treści w poszczególnych obszarach przeglądanej strony.

4. Okres przechowywania danych
Informacje dotyczące okresu przechowywania danych przez stronę trzecią – dostawcę ramki iFrames można znaleźć w polityce prywatności tego dostawcy.

5. Prawo do wniesienia sprzeciwu
Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu. Można nas o tym poinformować w dowolnym momencie przesyłając swój sprzeciw na adres osoby wyznaczonej do kontaktów w sprawach ochrony danych osobowych.

V. Formularz kontaktowy oraz kontakt e-mail
1. Opis oraz zakres przetwarzania danych
Nasza strona internetowa oferuje formularz kontaktowy, za pomocą którego można przesłać nam korespondencję. Podobny formularz może być stosowany w celu rejestracji na szkolenia organizowane przez Wilo lub firmy współpracujące. Dodatkowo posiadamy na stronie formularz doboru zestawów hydroforowych, formularz serwisowy, ankietę online, formularz kontaktowy do doboru pompy głębinowej i do doboru wody deszczowej. Dane wprowadzone do formularza zostaną do nas przesłane i będą przez nas przechowywane.

Następujące dane dodatkowe są zapisywane w momencie wysyłania formularza:

 • Adres IP użytkownika
 • Język i adres URL odwiedzonej strony
 • Przeglądarka i system operacyjny użytkownika
 • Strona odsyłająca użytkownika
 • Data i godzina nawiązania kontaktu

W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, w momencie wysyłki formularza użytkownicy mają możliwość zapoznać się z informacją zawartą w Oświadczeniu o Ochronie Danych Osobowych.

Alternatywnie, użytkownicy mogą skontaktować się z nami za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W tym przypadku, dane osobowe użytkownika przesłane w wiadomości e-mail będą przez nas przechowywane.

Dane osobowe, co do zasady, nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że korzystamy z podwykonawców w celu realizacji naszych usług, np. w przypadku usług serwisowych, które nie są świadczone bezpośrednio przez naszą firmę i które wymagają podania danych do ich realizacji.

2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych
Dane osobowe wpisane do formularza kontaktowego są przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane poprzez formularz pytanie, w tym telefonicznie lub drogą elektroniczną. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora także w następujących celach:
1) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), poprzez prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług. Marketing będzie prowadzony w szczególności poprzez wpisanie Pani/Pana do baz klientów, za Pani/Pana zgodą wysyłanie informacji i ofert marketingowych na podany adres e-mail, przedstawianie ich telefonicznie;
2) dodania nowych kontrahentów do baz klientów – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), jakim jest zapewnienie sprawnej organizacji Administratora oraz utrzymywanie współpracy;

3. Odbiorcy danych
Odbiorcami danych osobowych mogą być:
1) pracownicy Administratora posiadający odpowiednie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
2) podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora: spółki powiązane, dostawcy usług IT, banki, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, podmioty zajmujące się obsługą prawną Administratora, agencje reklamowe i promocyjne, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą pozostające z Administratorem w stałym stosunku zlecenia.

4. Okres przechowywania danych
Dane osobowe są przetwarzane przez czas udzielania odpowiedzi na zadane pytanie oraz przez czas istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że zostanie wyrażony sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym lub zostanie cofnięta zgoda na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych.

5. Prawo do wniesienia sprzeciwu i cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Użytkownik ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, użytkownik może w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, ją cofnąć, wysyłając e-maila do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu otrzymywania odpowiedzi na zadane pytanie oraz w celu otrzymywania informacji handlowych i materiałów marketingowych.

VI. Usługi analizy strony internetowej
1. Opis i zakres przetwarzania danych
Strona wykorzystuje narzędzie „Matomo” (www.matomo.org), usługę firmy InnoCraft Ltd, z 150 Willis St, 6011 Wellington, Nowa Zelandia. Usługa ta umieszcza plik cookie (plik tekstowy) na urządzeniu użytkownika, co pozwala na rozpoznanie przeglądarki, z której użytkownik korzysta. W przypadku wywołania podstrony naszej witryny, zapisywane są następujące dane:

 • Adres IP użytkownika skrócony o dwa ostatnie bajty (zanonimizowany)
 • Wywołana podstrona oraz czas wywołania
 • Przeglądarka oraz system operacyjny użytkownika
 • Strona odsyłająca użytkownika
 • Czas spędzony na stronie
 • Strony odwiedzone z poziomu wywołanej podstrony

Dane zgromadzone przez Matomo przechowywane są na serwerze znajdującym się w Niemczech. Dane nie są przekazywane stronom trzecim.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych z wykorzystaniem Matomo jest art. 6(1) lit. (f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

3. Cel przetwarzania danych
Gromadzone dane wykorzystujemy w celu analizy zachowań użytkowników podczas przeglądania strony oraz w celu uzyskania informacji dotyczących korzystania przez nich z poszczególnych komponentów serwisu. Celem gromadzenia danych jest poprawa funkcjonowania strony internetowej oraz doświadczeń użytkownika. Stanowi to nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1) lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych. Anonimizacja adresu IP ma na celu poszanowanie interesu użytkownika w zakresie ochrony jego danych. Dane te nigdy nie są wykorzystywane w celu identyfikacji osoby użytkownika i nie będą łączone z innymi danymi.

4. Okres przechowywania danych
Dane osobowe usuwane są niezwłocznie, gdy cel, dla którego były one gromadzone zostanie zrealizowany.

5. Prawo do wniesienia sprzeciwu
Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec rejestrowania jego danych w sposób opisany powyżej, w dowolnym momencie i w wybranej formie:

• Użytkownik może całkowicie zapobiec przechowywaniu plików cookie w swojej przeglądarce. Oznacza to jednak, że niektóre funkcje strony wymagające identyfikacji użytkownika mogą nie być dostępne
• Użytkownik może włączyć w swojej przeglądarce funkcję “do-not-track” zapobiegającą śledzeniu. Stosowane przez nas narzędzie Matomo skonfigurowane jest w taki sposób, aby respektować to ustawienie.

VII. Media społecznościowe

Strona internetowa zawiera odnośniki do naszych kont w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook. Usługodawcy serwisów społecznościowych nie otrzymają jakichkolwiek danych użytkownika, dopóki nie zdecyduje się on odwiedzić tego serwisu klikając w umieszczony na naszej stronie odnośnik zewnętrzny. W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania danych przez dostawców serwisów społecznościowych należy zapoznać się z ich polityką prywatności.

C. Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane, jesteś podmiotem danych (lub osobą, której dane dotyczą) w rozumieniu RODO. W związku z powyższym, przysługują Ci następujące prawa wobec administratora danych:

I. Prawo dostępu do informacji
Masz prawo zwrócić się do administratora danych o potwierdzenie, czy przetwarzamy jakiekolwiek Twoje dane osobowe.
Jeśli tak, masz prawo żądać od administratora danych dostarczenia następujących informacji:

 • Cele przetwarzania danych osobowych;
 • Kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;
 • Informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
 • Planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli brak precyzyjnych informacji, kryteria według których określany jest okresu przechowywania danych;
 • Informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych;
 • Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Wszystkie dostępne informacje dotyczące źródła jakichkolwiek danych osobowych, które nie zostały pozyskane od podmiotu danych;
 • Informacje o stosowaniu mechanizmu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 (1) i (4) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
 • Masz również prawo zostać poinformowany o tym, czy Twoje dane osobowe zostały przekazane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stosowaniu odpowiednich zabezpieczeń związanych z przekazywaniem danych, o których mowa w art. 46 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

II. Prawo do sprostowania danych
Masz prawo żądać od administratora danych sprostowania lub uzupełniania swoich danych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator danych zobowiązany jest do poprawienia danych bez zbędnej zwłoki.

III. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

 • kwestionujesz poprawność swoich danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić poprawność tych danych osobowych;
 • przetwarzanie danych odbywa się niezgodnie z prawem, przy czym sprzeciwiasz się usunięciu swoich danych osobowych i żądasz w zamian ograniczenia przetwarzania tych danych;
 • administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów, dla których zostały one zgromadzone, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub
 • wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21(1) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) i nie podjęto decyzji, czy uzasadnione interesy administratora danych mają charakter nadrzędny wobec Twoich interesów.
  Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, dane te, z wyjątkiem ich przechowywania, mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub osoby prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
  Jeśli ograniczenie nałożone na czynności przetwarzania danych w określonych warunkach zostanie zmienione, administrator danych poinformuje Cię o tym fakcie przed zniesieniem ograniczenia.

IV. Prawo do usunięcia danych
1. Obowiązek usunięcia danych

Masz prawo żądać od administratora usunięcia Twoich danych osobowych, a administrator ma obowiązek usunięcia takich danych bez zbędnej zwłoki, pod warunkiem, że zastosowanie ma jeden z następujących powodów:

 • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone lub były przetwarzane.
 • Wycofujesz swoją zgodę, na podstawie której dane są przetwarzane zgodnie art. 6(1) lit. (a) lub art. 9(2) lit. (a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) oraz nie istnieje inna podstawa prawna do przetwarzania danych.
 • Wyrażasz sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21(1) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) oraz nie istnieją żadne nadrzędne i uzasadnione interesy przetwarzania danych lub wyrażasz sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie art. 21(2) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie Twoich danych osobowych jest niezbędne w celu wykonania obowiązku prawnego określonego w prawie unijnym lub w prawie państwa członkowskiego któremu podlega administrator danych.
 • Twoje dane osobowe zostały zgromadzone w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8(1) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

2. Powiadomienie stron trzecich

Jeżeli administrator upublicznił Twoje dane osobowe oraz ma obowiązek usunięcia takich danych zgodnie z art. 17(1) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), ma on obowiązek, w granicach dostępnych technologii i kosztów wdrożenia, podjąć odpowiednie środki, w tym środki techniczne, w celu poinformowania innych administratorów przetwarzających dane osobowe o fakcie, że Ty, będąc osobą, której dane dotyczą, zgłosiłeś żądanie usunięcia wszelkich odnośników do tych danych, jak również kopii tych danych osobowych.

3. Wyjątki

Nie przysługuje Ci prawo do usunięcia swoich danych w zakresie, w jakim przetwarzanie tych danych jest niezbędne do:

 • korzystania z prawa do wolności słowa i wolności informacji;
 • wykonania prawnego obowiązku, który wymaga przetwarzania danych na mocy przepisów prawa unijnego lub prawa państw członkowskich regulujących obowiązki administratora danych lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych;
 • z uwagi na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art 9(2) lit. (h) i (i) oraz art. 9(3) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO);
 • celów archiwalnych, które leżą w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89(1) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), o ile prawdopodobne jest, że prawo określone w sekcji a) uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania danych; lub
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu
Jeżeli skorzystałeś z prawa do sprostowania lub usunięcia swoich danych lub do ograniczenia ich przetwarzania, administrator danych zobowiązany jest powiadomić wszystkich odbiorców, którym ujawniono Twoje dane osobowe, o takim sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub wiązałoby się z niewspółmiernie dużym wysiłkiem lub wydatkiem.
Masz prawo do otrzymania od administratora danych informacji dotyczących wspomnianych odbiorców Twoich danych osobowych.

VI. Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo do otrzymania swoich danych osobowych, przekazanych administratorowi danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Masz również prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczyłeś swoje dane osobowe, jeżeli:

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody w myśl art. 6(1) lit. (a) lub art. 9(2) lit. (a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), lub na podstawie umowy w myśl art. 6(1) lit. (b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), oraz
 • przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procesów.

Wykonując prawo do przenoszenia danych możesz również żądać przekazania danych osobowych bezpośrednio od jednego administratora danych do innego, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności osób trzecich.
Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do czynności przetwarzania danych niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

VII. Prawo do wniesienia sprzeciwu
Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na podstawie art. 6 (1) (e) lub (f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), w dowolnym momencie, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.
W wyniku powyższego, administrator danych zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie uzasadnionych interesów przetwarzania danych, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i swobód, lub przetwarzanie odbywa się w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są w celu marketingu bezpośredniego, masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w dowolnym momencie; dotyczy to również profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z marketingiem bezpośrednim.
Jeśli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych dla celów marketingu bezpośredniego, dane te nie będą już przetwarzane do takich celów.
W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

VIII. Prawo do wycofania zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych
Zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, masz prawo wycofać wcześniej wyrażoną zgodę. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie danych, które odbywało się przed wycofaniem zgody.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Masz prawo do tego, aby nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.
Powyższe nie ma zastosowania w przypadku, gdy decyzja ta:

 • jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą a administratorem;
 • jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub
 • opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie.

Niemniej jednak, decyzje nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych, o których mowa w art. 9(1), chyba że zastosowanie ma art. 9(2) lit. a) lub g) i istnieją właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.
W przypadkach, o których mowa w lit. (1) i (3), administrator wdraża właściwe środki ochrony Twoich praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

X. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub ochrony prawnej przed sądem masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli stwierdzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO).
W przypadku chęci wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Twoich danych osobowych przez Wilo, w całości lub w części, zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o Ochronie Danych, należy przesłać sprzeciw w wiadomości e-mail lub pocztą tradycyjną na adres:

Wilo Polska Sp. z o.o.
ul. Jedności 5
05-506 Lesznowola
E-mail: odo.pl@wilo.com